Egyéb kategória bejegyzései

Karbantartás 2018.03.31-én

Tájékoztatjuk pénztártagjainkat, hogy karbantartás miatt előreláthatólag 2018.03.30 17.00 órától 2018.03.31 22.00 óráig az egyenleglekérdező szolgáltatásban kimaradás várható.

Megértésüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel,

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Ügyfélszolgálati nyitvatartás 2018.03.10-én

Tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, hogy 2018. március 10-én (szombaton) a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár személyes ügyfélszolgálati irodája (1132 Budapest, Váci út 36-38.) 13.00 óráig tart nyitva és ezen a napon telefonos ügyfélszolgálatunk szintén 13.00 óráig tudja fogadni hívásaikat.

Nyereményjátékunk nyertesei

Azon pénztártagjaink között, akik 2017. december 31-ig legalább 30 000 Ft egyéni tagdíjbefizetést teljesítettek, 10 db Lenovo TAB4 8” tabletet sorsoltunk ki.

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2018. január 18-án megtartott sorsolásának szerencsés nyertesei:

Farkas Marianne (Budapest)
Ribényi Mónika Eszter (Göd)
Vezdényi László József (Kaposvár)
Siteri Lajos (Budapest)
Harakály Józsefné (Mándok)
Máró Miklós (Hajdúnánás)
Farkas Éva (Budapest)
Kacsó Emőke (Budapest)
Roland Zita (Budapest)
Drinic Goran (Hódmezővásárhely)

Gratulálunk a nyerteseknek!

Ügyfélszolgálati nyitvatartás 2017. december 29-én

Tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, hogy 2017. december 29-én (pénteken) a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár személyes ügyfélszolgálati irodája (1132 Budapest, Váci út 36-38.) 16.00 óráig tart nyitva és ezen a napon telefonos ügyfélszolgálatunk szintén 16.00 óráig tudja fogadni hívásaikat.

Ügyfélszolgálati zárva tartás: 2017. november 28-án 10:30-tól

Tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, hogy 2017. november 28-án technikai okok miatt a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár központi személyes ügyfélszolgálati irodájában (1132 Budapest, Váci út 36-38.) az ügyfélfogadás szünetel. Ezen a napon a telefonos ügyfélszolgálatunk csak 10:30-ig tudja fogadni hívásaikat.

Megértésüket köszönjük!

Öngondoskodással tabletet is nyerhet!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 10 darab Lenovo TAB4 8” tabletet sorsolunk ki azon tagjaink között, akik 2017. december 31-ig legalább 30 000 Ft egyéni tagdíjbefizetést teljesítenek.

Tovább növelheti nyerési esélyeit minden további 30 000 Ft befizetésével, mivel tagjaink annyiszor szerepelnek a sorsolásra jogosultak között, ahányszor 30 000 Ft tagdíjnak megfelelő összeget fizettek be. Mivel az utalásokat összevontan kezeljük, így egy összegben és részletekben is teljesítők.

Az egyéni befizetések után 20% adókedvezmény vehető igénybe, így az öngondoskodással már biztosan nyer!

Nyereményjáték szabályzatunkat itt olvashatja.

Ügyfél-Átvilágítás

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) alapján Pénztárunk részére kötelező, hogy a Tagok átvilágítását, beazonosítását elvégezze.

A beazonosítási kötelezettség elsődlegesen a tagsági jogviszony keletkezéséhez kapcsolódik, ugyanakkor egyes esetekben, főként kifizetéskor, szolgáltatás igénybevételekor, valamint kockázatérzékenységi alapon az ügyfél azonosító adataiban bekövetkezett változás esetén a már azonosított pénztártag esetében is újra szükséges lehet az átvilágítási intézkedések elvégzése.

A jogszabály megköveteli azt is, hogy az Ügyfelek (tagok, örökösök) személyazonosító okmányai (személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány/lakcímkártya első oldala) fénymásolatban – naprakészen – a Pénztár rendelkezésére álljanak.

A Pénztár továbbá alacsony kockázati besorolású tag, ügyfél esetén legalább ötévente, magas kockázati besorolásúnál legalább évente köteles ellenőrizni az ügyfelekről rendelkezésre álló adatokat.

Ezúton is felhívjuk Tagjaink szíves figyelmét, hogy a Pénztár Alapszabálya, valamint a Pmt. 12. § (3) bekezdése alapján, amennyiben személyes adataikban változás következett be (beleértve az azonosító okmány és lakcímkártya számát is), úgy a változásról kötelesek a változást követő öt munkanapon belül értesíteni a Pénztárat (adatközlő nyomtatványon, melyhez csatolni kell az okmány másolatokat).

A Pmt. előírásai szerint nem átvilágított személy (pénztártag, örökös) részére kifizetést a Pénztár nem teljesíthet. Az átvilágítást legkésőbb az első szolgáltatás (kifizetés) igénybevétele előtt végre kell hajtani (a tag számlájára befizetés érkezhet, de kifizetés nem történhet).

A Pmt. szerint az alábbi három szintű átvilágítási intézkedés elvégzése alkalmazandó:

• egyszerűsített,

• normál,

• fokozott.

A pénztár belső kockázatértékelése és az adott eset körülményei együtt határozzák meg, hogy melyik átvilágítási szint alkalmazandó.

Egyszerűsített átvilágítás

A Pénztár elsődlegesen a Tagjai számára kedvezőbb, személyes megjelenési kötelezettséggel nem járó egyszerűsített átvilágítás szabályait alkalmazza minden olyan esetben, ahol a Pmt. ezt lehetővé teszi.

A Pénztár olyan tag esetében alkalmazhat egyszerűsített átvilágítást, ahol az alábbiakban meghatározott ún. befizetési korlátösszegek túllépésére nem kerül sor:

• a tag munkáltatója által munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 50%-át,

• a tag által egyénileg befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét.

Az egyszerűsített átvilágítás elvégzéséhez személyes jelenlét nem szükséges. Az átvilágításhoz szükséges adatokat tartalmazó (belépési nyilatkozat, adatközlő nyilatkozat) nyomtatvány postai úton küldhető meg és kizárólag eredeti aláírású példány fogadható el.

A Pmt. alapján kötelező csatolni a személyazonosságot igazoló okmányok másolatát (személyi igazolvány mindkét oldala, a lakcímkártya első oldala).

Egyszerűsített átvilágításhoz is kötelező a kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltése, az üresen nem hagyható. “Nem közszereplő” bejelölése esetén –személyes megjelenés hiányában- az egyszerűsített szintű átvilágítás érvényes.

Pozitív közszereplői nyilatkozat esetén személyes jelenléttel ún. fokozott azonosítást kell a Pénztárnak végeznie. (Lásd III. pont)

Adatok és a személyi okmánymásolatok hiányában a tag „nem átvilágított” státuszú lesz, nem vehet igénybe szolgáltatást.

Normál átvilágítás

Normál szintű átvilágítás végzendő

• új belépő Pénztártag esetén, amennyiben a befizetési korlátokat meghaladó befizetést vállal a belépési nyilatkozatán,

• 2017. június 26-át megelőzően létesített tagsági jogviszonyú Pénztártag esetében, amennyiben a befizetési korlátokat meghaladó befizetést teljesített a tárgyévben,

• nem átvilágított vagy egyszerűsített eljárással átvilágított tag esetében akkor, amikor a befizetési korlátokat túllépte.

A normál átvilágítás elvégzéséhez személyes jelenlét szükséges. Az átvilágításhoz szükséges adatokat tartalmazó (belépési nyilatkozat, átvilágítási nyilatkozat) nyomtatvány eredeti aláírású példánya akkor fogadható el, amennyiben azon a személyes jelenléttel történt átvilágítás ténye szerepel.

A személyazonosság igazoló ellenőrzését a személyes jelenlét során a személyazonosító okmányok alapján a Pénztár/Generali Biztosító ügyfélszolgálat elvégezi.

A Pénztártagnak a beazonosítás alkalmával be kell mutatnia:

• személyazonosító okmányát és

• lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját), valamint

• pénztári tagsági azonosító számát.

A személyazonosító okmány lehet az érvényes:

• személyazonosító igazolvány vagy

• személyi igazolvány vagy

• útlevél vagy

• kártyaformátumú vezetői engedély.

A normál átvilágítás során is kötelező a nyomtatványon a közszereplő adattábla kitöltése, azaz

• üresen nem hagyható (mert ebben az esetben „nem azonosított” lesz a tag)

• “nem közszereplő” bejelölése esetén a normál szintű átvilágítás érvényes.

Fokozott átvilágítás

Személyes megjelenéssel járó átvilágítás azokban az esetekben, ha az ügyfél magas kockázatúnak minősül.

Az ügyfelet magas kockázatúnak kell tekinteni az alábbi esetekben:

• ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származik,

• a Pénztár saját kockázatértékelésén alapuló belső szabályzatban rögzített egyéb esetekben,

• távoli azonosítás esetén,

• az ügyfél vagy tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő vagy a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, valamint

• az MNB, mint felügyeletet ellátó szerv által kiadott útmutatóban meghatározott egyéb esetekben.

Pozitív közszereplői nyilatkozat esetén a pénzeszköz, valamint a befizetés alapjául szolgáló vagyon forrásának szöveges megnevezése (szöveges leírás) kötelező. A Pmt. meghatározza, hogy mely dokumentáció fogadható el az igazolásra. Amennyiben az igazolásra nem kerül sor, úgy eredménytelen az átvilágítás, „nem azonosított”-nak kell minősíteni a tagot.

Az átvilágításhoz szükséges nyomtatványokat (belépési nyilatkozat, adatközlő nyilatkozat) a nyomtatványok között találják meg. A nyomtatványokon a közszereplői státuszra vonatkozó tájékoztatás, magyarázat is szerepel.

A személyes átvilágítást tagjaink elvégezhetik: ügyfélszolgálatunkon (Budapest, XIII. ker. Váci út 36-38.) vagy bármely Generali Ügyfélszolgálaton.

Amennyiben személyesen felkeresik ügyintézési helyeinket, úgy javasoljuk, éljenek a normál átvilágítás lehetőségével, mely hosszú távon, magas értékhatárig (4,5 M Ft összegű kifizetés) biztosítja a Pmt. előírásainak való megfelelést.

Tagjaink az átvilágításuk aktuális állapotáról az egyenlegértesítőben kapnak információt.

Amennyiben a Pénztár a Pénztártag haláleseti kedvezményezettje/örököse részére teljesít kifizetést, úgy az érintett személy normál átvilágítását el kell végezni.

Meghatalmazott által történő eljárás

A normál átvilágítás során személyesen meg nem jelenő ügyfél (Pénztártag, örökös) esetében az azonosítási adatokat tartalmazó okiratok hiteles másolatának benyújtására van szükség.

Az ügyben eljáró meghatalmazottnak a távol lévő ügyféltől az átvilágítása végrehajtására vonatkozó meghatalmazással kell rendelkeznie. A meghatalmazott személyes átvilágítását el kell végezni, a meghatalmazóra vonatkozóan pedig a meghatalmazott által adott nyilatkozatot és az okiratok hiteles másolatát kell a Pénztárnak megkapnia.

A meghatalmazó (tag, örökös) okiratainak hiteles másolata abban az esetben fogadható el, ha

• azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló törvény másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy

• a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.

Nyereményjáték!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy amennyiben 2016. november és december hónapban összesen legalább 30 000 Ft egyéni tagdíjbefizetést teljesít, automatikusan részt vesz nyereményjátékunkban, amelynek keretében10 db Samsung Galaxy Tab A 7.0 tabletet sorsolunk ki. Tovább növelheti nyerési esélyeit minden további 30 000 forint befizetésével, mivel tagjaink annyiszor szerepelnek a sorsolásra jogosultak között, ahányszor 30 000 Ft tagdíjnak megfelelő összeget befizettek az akció időtartama alatt. (A befizetéseket összevontan kezeljük, egyösszegben és részletekben is teljesíthetők.) Ne feledje továbbá, hogy egyéni befizetései után továbbra is 20%-os adókedvezményt vehet igénybe.