Tájékoztató a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldött és pótküldött választási eljárásáról

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldötteinek megbízása 2019. szeptember hóban lejár, ezért a pénztár küldöttválasztó részközgyűléseket tart valamennyi küldötti körzetben 2019. augusztus-szeptember hónapokban. A küldötti körzetenként összehívott részközgyűlés (továbbiakban küldöttválasztó gyűlés) feladata a küldöttek és pótküldöttek megválasztása.

A pénztár igazgatótanácsa az alábbi 5 küldötti körzetet alakította ki:
Önálló küldötti körzetet alkotnak az alábbi közigazgatási területi egységek:

I. Küldötti körzet
Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala, Somogy és Baranya megye

II. Küldötti körzet
Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye

III. Küldötti körzet
Budapest

IV. Küldötti körzet
Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye

V. Küldötti körzet
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye

Minden pénztártag állandó lakhelye alapján sorolódik be az adott küldöttválasztó körzetbe. Minden küldöttválasztó egységben egy küldött illetve pótküldött kerül megválasztásra a pénztár küldöttközgyűlésébe.

A választás előkészítése
A pénztár kijelölt küldöttválasztó munkacsoportja ezúton értesíti a pénztártagokat a küldöttválasztásról; egyúttal felhívja a pénztártagokat, hogy abban az esetben, ha küldötti feladatokat kívánnak ellátni, tegyenek erről a pénztár részére írásbeli nyilatkozatot.

SZÁNDÉKNYILATKOZAT
A küldötti jelölést vállaló pénztártag a szándékának nyilvántartásba vétele érdekében az erről szóló nyilatkozatot köteles 2019. július 12-ig a munkacsoport (Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci u. 36-38. címre, vagy nyugdijpenztar.hu@generali.com e-mail címre) részére eljuttatni.

A munkacsoport a megküldött szándéknyilatkozatok alapján küldöttjelölti listát állít össze, amely listát a küldöttválasztási részközgyűléseket összehívó meghívó közzétételével egyidejűleg a pénztár honlapján közzéteszi.

A választás lebonyolítása
A küldöttválasztó gyűlésen a pénztár azonos küldötti körzetéhez tartozó tagjai, a tagok meghatalmazottjai, a küldött/pótküldött-jelöltek, a levezető elnök, a pénztár tisztségviselői és a lebonyolításban közreműködő munkatársai vehetnek részt. A küldöttek és pótküldöttek megválasztása főszabályként a küldöttválasztó gyűlésen résztvevő pénztártagok többségi döntésével történik. A küldöttet és pótküldöttet a jelölőlista alapján a jelenlévő pénztártagok nyílt szavazás útján választják meg. A jelölőlistára a jelölési eljárás befejezését követően a pénztárba belépett tagot a küldöttválasztó gyűlésen is fel lehet venni abban az esetben, ha a jelölőlistára való felkerülést a küldöttválasztó gyűlésen a körzethez tartozó valamennyi jelenlévő tag igenlő szavazatával támogatja.
Ha egy küldöttválasztó egységen belül kettő, vagy kettőnél több tag kerül fel a jelöltlistára, az egyes jelöltekről történő szavazás sorrendjét a levezető elnök határozza meg. Az a jelölt válik küldötté és pótküldötté, aki a gyűlésen résztvevő pénztártagoktól először kapja meg az 50% plusz egy szavazatot. A szavazás két vagy több fordulóban történik, ha a választás első fordulójában egyik jelölt sem kapja meg az 50% plusz egy szavazatot.
Ha második fordulóra kerül sor, akkor az első fordulóban a két legtöbb szavazatot elnyerő jelölt közül a második fordulóban az 50% plusz egy szavazatot elnyerő jelölt válik küldötté illetve pótküldötté. Ha a második fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a szükséges többséget, úgy harmadik fordulóban történik a küldött és pótküldött-választás. A harmadik fordulóban a két jelölt közül az a jelölt válik küldötté illetve pótküldötté, aki a másik jelöltnél több szavazatot kap a gyűlésen résztvevő pénztártagoktól. Esetleges szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani.
A küldött, illetve pótküldött azokat a pénztártagokat képviseli, akik a küldöttválasztó gyűlés időpontjában állandó lakcímük (ennek hiányában állandó tartózkodási helyük) alapján közigazgatásilag az adott küldöttválasztó egységhez tartoznak, továbbá képviseli a küldöttválasztó gyűlés után újonnan belépő, illetve átlépő olyan tagokat, akik állandó lakcímük (ennek hiányában állandó tartózkodási helyük) szerint közigazgatásilag a küldött területi egységéhez tartoznak. Ha a pénztártag állandó lakcíme megváltozik, az új állandó lakcím pénztárhoz történő bejelentésétől a pénztártagot, az új állandó lakcímének megfelelő területi egység küldöttje képviseli.

A küldöttválasztó gyűlés határozatképes, ha azon az adott küldöttválasztó gyűlés illetékességébe tartozó pénztártagok legalább 25%-a plusz egy fő személyesen jelen van, vagy meghatalmazott útján magát képviselteti. Ha az eredeti küldöttválasztó gyűlés meghívója ezt tartalmazza, akkor változatlan napirenddel ismételten összehívott küldöttválasztó gyűlés ugyanazon a napon megtartható és a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.
A küldöttválasztási részközgyűlésen az adott küldötti körzetbe tartozó tagok személyesen, illetve az adott küldötti körzetbe tartozó tagok meghatalmazottjai teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással vehetnek részt.

A küldöttválasztó gyűlésen jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a gyűlésen megjelent tagok nevét, lakcímét, illetve mellékelni kell képviselőjének meghatalmazását. A jelenléti ívet a gyűlés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

A küldöttválasztó gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) a pénztár nevét, székhelyét,
b) a gyűlés helyét és idejét,
c) a gyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és szavazatszámlálóinak a nevét,
d) a jelenlévők létszámát,
e) a gyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a felszólalások lényegét,
f) a hozott határozatokat, a jelenlévő szavazók számát, a határozati javaslatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár